สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี 2565
เลขที่ ศสส.003
รายละเอียด จ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่งบุคลากร จำนวน 5 คัน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 2 กันยายน 2564
วันที่ยื่นซอง 10 กันยายน 2564 - 10 กันยายน 2564
วันที่เปิดซอง 13 กันยายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. 21
2. 36
ราคากลาง 1. 36
TOR 1. 32
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -