สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
ปี 2565
เลขที่ ศป 01
รายละเอียด งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 30 สิงหาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 6 กันยายน 2564 - 6 กันยายน 2564
วันที่เปิดซอง 7 กันยายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดดราคา
ราคากลาง -
TOR 1. ขอบเขตของงาน TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [14/9/2564]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -