สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2565
เลขที่ กค 6/
รายละเอียด จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 5,800 ปก
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 26 สิงหาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 27 สิงหาคม 2564 - 2 กันยายน 2564
วันที่เปิดซอง 6 กันยายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาจ้าง
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. ขอบเขตของงาน
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [16/9/2564]
ข้อมูลสัญญา [5/10/2564]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. ตรวจรับจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 5,800 ปก