สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ คัดเลือก
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2565
เลขที่ รช eb 36/2564
รายละเอียด อาหารผู้ป่วยและอาหารสวัสดิการ จำนวน 12 หมวด 403 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 18 สิงหาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 18 สิงหาคม 2564 - 27 สิงหาคม 2564
วันที่เปิดซอง 30 สิงหาคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. สเปค
2. ฟอร์มกรอกราคา
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [6/9/2564]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -