สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2562
เลขที่ ศธ 6902(4)/1771 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ ได้แก่ (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 3 (40 หน้า/นาที) 1 เครื่อง (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 45 หน้า/นาที 1 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 7 ธันวาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 7 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561
วันที่เปิดซอง 7 ธันวาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง [11/12/2561]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [11/12/2561]
ข้อมูลสัญญา [24/12/2561]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -