สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง
ปี 2562
เลขที่ สห.5
รายละเอียด ซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารห้องสมุดองครักษ์ฯ ครั้งที่ 2
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 7 ธันวาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 17 ธันวาคม 2561 - 17 ธันวาคม 2561
วันที่เปิดซอง 18 ธันวาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -