สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
ปี 2562
เลขที่ พศ.044
รายละเอียด เครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่ในระดับห้องปฏิบัติการ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 kVA พร้อมติดตั้ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 61127090569
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 7 ธันวาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 7 ธันวาคม 2561 - 20 ธันวาคม 2561
วันที่เปิดซอง 21 ธันวาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. บก.06
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [27/12/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -