สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2562
เลขที่ ศธ 6902(4)/1735 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด จ้างทำพัดพลาสติก จำนวน 5,000 อัน
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 4 ธันวาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 30 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561
วันที่เปิดซอง 30 พฤศจิกายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง [4/12/2561]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [4/12/2561]
ข้อมูลสัญญา [6/12/2561]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -