สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ปี 2562
เลขที่ นรc 2
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด , 2) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด , 3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียน จำนวน 8 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 30 พฤศจิกายน 2561
วันที่ยื่นซอง 30 พฤศจิกายน 2561 - 14 ธันวาคม 2561
วันที่เปิดซอง 17 ธันวาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [18/12/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -