สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2562
เลขที่ ศธ 6902(4)/1697 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ได้แก่ (1) เครื่องเย็บกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง (2) เครื่องเจาะและเข้าเล่มสันหว่ง จำนวน 1 เครื่อง (3) รถเข็นพลาสติกพับได้ 1 คัน (4) ชั้นวางพริ้มเตอร์อเนกประสงค์ 2 ชั้น 1 ตัว
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 30 พฤศจิกายน 2561
วันที่ยื่นซอง 26 พฤศจิกายน 2561 - 26 พฤศจิกายน 2561
วันที่เปิดซอง 26 พฤศจิกายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง [30/11/2561]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [30/11/2561]
ข้อมูลสัญญา [4/12/2561]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -