สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2562
เลขที่ ศธ 6902(4)/1746 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 27 พฤศจิกายน 2561
วันที่ยื่นซอง 6 ธันวาคม 2561 - 6 ธันวาคม 2561
วันที่เปิดซอง 7 ธันวาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง [4/1/2562]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [4/1/2562]
ข้อมูลสัญญา [28/1/2562]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -