สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2562
เลขที่ ศธ 6902(4)/1691 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 21 กันยายน
รายละเอียด ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ (1) เทปเยื่อกาว 2 หน้า 24 มม. จำนวน 24 ม้วน (2) เทปเยื่อกาว 2 หน้า 12 มม. จำนวน 24 ม้วน (3) เทปใส แกน 3 นิ้ว จำนวน 24 ม้วน
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2561
วันที่ยื่นซอง 20 พฤศจิกายน 2561 - 20 พฤศจิกายน 2561
วันที่เปิดซอง 20 พฤศจิกายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง [23/11/2561]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [23/11/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -