สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์
ปี 2562
เลขที่
รายละเอียด จัดทำเอกสารการเงินและสรุปรายรับ-รายจ่าย 22 พ.ย-2 ธ.ค 61 จำนวน 1 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 22 พฤศจิกายน 2561
วันที่ยื่นซอง 22 พฤศจิกายน 2561 - 22 พฤศจิกายน 2561
วันที่เปิดซอง 22 พฤศจิกายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [22/11/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -