สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
ปี 2562
เลขที่ พศ.043
รายละเอียด ชุดวัดอัตราการไหลเวียนของเลือดในเนื้อเยื่อและอวัยวะ
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (ครั้งที่ 3)
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 61117287504
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 20 พฤศจิกายน 2561
วันที่ยื่นซอง 20 พฤศจิกายน 2561 - 27 พฤศจิกายน 2561
วันที่เปิดซอง 29 พฤศจิกายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [11/12/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -