สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
ปี 2562
เลขที่ พศ.042
รายละเอียด จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน งวดประจำเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ : 61117172255
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 20 พฤศจิกายน 2561
วันที่ยื่นซอง 20 พฤศจิกายน 2561 - 6 ธันวาคม 2561
วันที่เปิดซอง 11 พฤศจิกายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [13/12/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -