สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ
ปี 2562
เลขที่
รายละเอียด จ้างติดตั้งระบบ พร้อมสายสัญญาณ เครื่องฉายภายโปรเจคเตอร์ระยะสั้นพิเศษ Short Throw Projector จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2561
วันที่ยื่นซอง 15 พฤศจิกายน 2561 - 15 พฤศจิกายน 2561
วันที่เปิดซอง 15 พฤศจิกายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [15/11/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -