สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์
ปี 2562
เลขที่
รายละเอียด จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำและอุปกรณ์ระบบปั๊มน้ำประปาอาคารหลัง จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 13 พฤศจิกายน 2561
วันที่ยื่นซอง 13 พฤศจิกายน 2561 - 13 พฤศจิกายน 2561
วันที่เปิดซอง 13 พฤศจิกายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [13/11/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -