สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2562
เลขที่ ศธ 6902(4)/- ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561
รายละเอียด ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ (1) เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด จำนวน 1 เครื่อง (2) พัดลมไอเย็น จำนวน 1 เครื่อง (3) เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 9 พฤศจิกายน 2561
วันที่ยื่นซอง 8 พฤศจิกายน 2561 - 8 พฤศจิกายน 2561
วันที่เปิดซอง 8 พฤศจิกายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง [12/11/2561]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [12/11/2561]
ข้อมูลสัญญา [14/11/2561]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -