สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ปี 2562
เลขที่ 018
รายละเอียด จัดซื้อต้นราชพฤกษ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 1 ต้น
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 8 พฤศจิกายน 2561
วันที่ยื่นซอง 7 พฤศจิกายน 2561 - 7 พฤศจิกายน 2561
วันที่เปิดซอง 7 พฤศจิกายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [8/11/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -