สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ปี 2562
เลขที่ 1
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e.bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 8 พฤศจิกายน 2561
วันที่ยื่นซอง 8 พฤศจิกายน 2561 - 16 พฤศจิกายน 2561
วันที่เปิดซอง 20 พฤศจิกายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสาร1
ราคากลาง 1. ตารางแสดงราคากลางชุดคอมฯ
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดคอมฯ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -