สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ คัดเลือก
หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ปี 2562
เลขที่ ศธ 6907(1.1)/625
รายละเอียด จ้างเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน รวม 11 เดือน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 7 พฤศจิกายน 2561
วันที่ยื่นซอง 29 ตุลาคม 2561 - 29 ตุลาคม 2561
วันที่เปิดซอง 30 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. ขอบเขตของงาน
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [7/11/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -