สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2562
เลขที่ ศธ 6902(4)/1557 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561
รายละเอียด จ้างเปลี่ยนกล่องเก็บกากหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ชิ้น
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 7 พฤศจิกายน 2561
วันที่ยื่นซอง 5 พฤศจิกายน 2561 - 5 พฤศจิกายน 2561
วันที่เปิดซอง 5 พฤศจิกายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง [8/11/2561]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [7/11/2561]
ข้อมูลสัญญา [19/11/2561]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -