สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2562
เลขที่ รช eb 145/2561
รายละเอียด เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real time) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 6 พฤศจิกายน 2561
วันที่ยื่นซอง 6 พฤศจิกายน 2561 - 16 พฤศจิกายน 2561
วันที่เปิดซอง 19 พฤศจิกายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวด
ราคากลาง 1. ตารางราคากลาง
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -