สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2562
เลขที่ ศธ 6902(4)/1527 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561
รายละเอียด ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ ได้แก่ (1) เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว (2) โต๊ะทำงานและแผงบังตารวมลิ้นชัก จำนวน 2 ตัว
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 5 พฤศจิกายน 2561
วันที่ยื่นซอง 22 ตุลาคม 2561 - 22 ตุลาคม 2561
วันที่เปิดซอง 31 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [5/11/2561]
ข้อมูลสัญญา [19/11/2561]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -