สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2562
เลขที่ ศธ 6902(4)/1431 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561
รายละเอียด ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 5 พฤศจิกายน 2561
วันที่ยื่นซอง 16 ตุลาคม 2561 - 1 พฤศจิกายน 2561
วันที่เปิดซอง 1 พฤศจิกายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง [5/11/2561]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [5/11/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -