สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ปี 2562
เลขที่ 013
รายละเอียด จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 1 พฤศจิกายน 2561
วันที่ยื่นซอง 1 พฤศจิกายน 2561 - 1 พฤศจิกายน 2561
วันที่เปิดซอง 1 พฤศจิกายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [1/11/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -