สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
ปี 2562
เลขที่ 3
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 30 ตุลาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 7 พฤศจิกายน 2561 - 7 พฤศจิกายน 2561
วันที่เปิดซอง 8 พฤศจิกายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์
ราคากลาง 1. ราคากลางยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -