สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์
ปี 2562
เลขที่ 2
รายละเอียด จ้างปรับปรุงห้องเรียน 302 ก จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 30 ตุลาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 30 ตุลาคม 2561 - 30 ตุลาคม 2561
วันที่เปิดซอง 30 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
TOR 1. ขอบเขตของงาน
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -