สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2562
เลขที่ รช.eb141/2561
รายละเอียด งานซ่อมแซมพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย PCU
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 30 ตุลาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 30 ตุลาคม 2561 - 9 พฤศจิกายน 2561
วันที่เปิดซอง 12 พฤศจิกายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้าย
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. แผ่น 1
2. แผ่น2
3. แผ่น3
4. แผ่น4
5. แผ่น5
6. แผ่น6
7. แผ่น7
8. แผ่น8
9. แผ่น9
10. แผ่น10
11. แผ่น11
12. แผ่น12
13. แผ่น13
14. แผ่น14
15. แผ่น15
16. แผ่น16
17. แผ่น17
18. แผ่น18
19. แผ่น19
20. แผ่น20
21. แผ่น21
22. boq
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -