สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ปี 2562
เลขที่ 1/2561
รายละเอียด จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมาลผล จำนวน 3 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 29 ตุลาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 29 ตุลาคม 2561 - 29 ตุลาคม 2561
วันที่เปิดซอง 29 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -