สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2562
เลขที่ ศธ 6902(4)/1440 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
รายละเอียด ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 29 ตุลาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561
วันที่เปิดซอง 5 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา [2/11/2561]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -