สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2562
เลขที่ ศธ 6902(4)/1538 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561
รายละเอียด ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 29 ตุลาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 19 ตุลาคม 2561 - 24 ตุลาคม 2561
วันที่เปิดซอง 24 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง [29/10/2561]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [29/10/2561]
ข้อมูลสัญญา [1/11/2561]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -