สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ปี 2562
เลขที่ ศธ 6907(1.1)/40
รายละเอียด เรื่อง ซ่อมเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง หมายเลขครุภัณฑ์ 59.6670-001-0323 จำนวน 1 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 26 ตุลาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 26 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561
วันที่เปิดซอง 26 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกดสารแนบท้ายซ่อมเครื่องโคมาโทฯ1เครื่อง
ราคากลาง -
TOR 1. ซ่อมเครื่องโครมาโทฯ 1 เครื่อง
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -