สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2562
เลขที่ ศธ 6902(4)/1533 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
รายละเอียด ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 25 ตุลาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 22 ตุลาคม 2561 - 22 ตุลาคม 2561
วันที่เปิดซอง 22 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง [25/10/2561]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [25/10/2561]
ข้อมูลสัญญา [29/10/2561]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -