สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี 2562
เลขที่ ศสส.011
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 24 ตุลาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 24 ตุลาคม 2561 - 6 พฤศจิกายน 2561
วันที่เปิดซอง 7 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้ายราคากลาง
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -