สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี 2562
เลขที่ ศสส.018/2562
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อตู้แช่เก็บยาและเวชภัณฑ์ 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 1,350 ลิตร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 24 ตุลาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 24 ตุลาคม 2561 - 1 พฤศจิกายน 2561
วันที่เปิดซอง 2 พฤศจิกายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ศสส.018/2562
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -