สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ปี 2562
เลขที่ ศธ 6907(1.1)/47
รายละเอียด เรื่อง จัดซื้อเครื่องวัดฝุ่นชนิดพกพา จำนวน 2 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 19 ตุลาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 19 ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2561
วันที่เปิดซอง 19 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้าย TOR
ราคากลาง -
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดฝุ่นชนิดพกพา
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -