สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ปี 2562
เลขที่
รายละเอียด ซื้อจอรับภาพแบบขาตั้งอัตราส่วนภาพ 4: 3 ขนาด 120 นิ้ว จำนวน 1 จอ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 19 ตุลาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 18 ตุลาคม 2561 - 18 ตุลาคม 2561
วันที่เปิดซอง 18 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [26/10/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -