สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2562
เลขที่ ศธ6902(4)/1402 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561
รายละเอียด จัดซื้อตู้น้ำร้อนน้ำเย็น พร้อมกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 17 ตุลาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 25 กันยายน 2561 - 10 ตุลาคม 2561
วันที่เปิดซอง 11 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง [18/10/2561]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [17/10/2561]
ข้อมูลสัญญา [19/10/2561]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -