สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย
ปี 2562
เลขที่
รายละเอียด ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โรงอาหาร 1 ชั้น
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 11 ตุลาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 11 ตุลาคม 2561 - 11 ตุลาคม 2561
วันที่เปิดซอง 23 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [11/10/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -