สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
ปี 2562
เลขที่ 003
รายละเอียด จ้างดูแลภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 10 ตุลาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 19 ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2561
วันที่เปิดซอง 22 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง -
TOR 1. ขอบเขตงาน
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -