สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท ขายทอดตลาด
ประกาศ ขายทอดตลาด
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
ปี 2562
เลขที่
รายละเอียด ประกาศจำหน่ายเศษซากวัสดุจากการรื้อถอน
รายการ ค่าปรับปรุงหลังคา อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ และ รายการ ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 10 ตุลาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 10 ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2561
วันที่เปิดซอง 22 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -