สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ปี 2562
เลขที่ ศธ 6907(1.1)/9
รายละเอียด เรื่อง จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารตลอดปี จำนวน 3 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 9 ตุลาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 9 ตุลาคม 2561 - 9 ตุลาคม 2561
วันที่เปิดซอง 9 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้ายเรื่องเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 3 เครื่อง
ราคากลาง -
TOR 1. TOR เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 3 เครื่อง
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -