สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์
ปี 2562
เลขที่
รายละเอียด จัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับห้องประชุม แบบฟิมพ์ขาวดำ (Black&White Electronic Board) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 9 ตุลาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 9 ตุลาคม 2561 - 9 ตุลาคม 2561
วันที่เปิดซอง 9 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [9/10/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -