สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
ปี 2562
เลขที่ 1
รายละเอียด เครื่องผลิตน้ำแข็ง 1 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 8 ตุลาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 8 ตุลาคม 2561 - 8 ตุลาคม 2561
วันที่เปิดซอง 8 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [8/10/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -