สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2562
เลขที่ ศธ 6902(4)/1395 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561
รายละเอียด ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 5 ตุลาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 4 ตุลาคม 2561 - 4 ตุลาคม 2561
วันที่เปิดซอง 4 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง [18/10/2561]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [5/10/2561]
ข้อมูลสัญญา [25/10/2561]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -