สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์
ปี 2562
เลขที่ 2
รายละเอียด ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและติดตั้งฉนวนกันความร้อน คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 3 ตุลาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 16 ตุลาคม 2561 - 16 ตุลาคม 2561
วันที่เปิดซอง 17 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ราคากลาง
2. เอกสารสืบราคา
3. แบบ งานปรับปรุงฝ้าเพดาน
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [13/12/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -