สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2562
เลขที่ ศธ 6902(4)/ ลงวันที่ 21 กันยายน
รายละเอียด ซื้อบันได 3 ขั้น
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 1 ตุลาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 26 กันยายน 2561 - 26 กันยายน 2561
วันที่เปิดซอง 26 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง [18/10/2561]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [1/10/2561]
ข้อมูลสัญญา [18/10/2561]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. ใบตรวจรับพัสดุ