สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ปี 2562
เลขที่ ทก 2
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัดกระแสการไหลของสาร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (E-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 27 กันยายน 2561
วันที่ยื่นซอง 4 ตุลาคม 2561 - 4 ตุลาคม 2561
วันที่เปิดซอง 5 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ตารางแสดงวงเงิน
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -