สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์
ปี 2562
เลขที่
รายละเอียด จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอาคารคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 24 กันยายน 2561
วันที่ยื่นซอง 24 กันยายน 2561 - 24 กันยายน 2561
วันที่เปิดซอง 24 กันยายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [24/9/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -